සිංහල


අධ්‍යාපනය, ඉගෙනීම උදා: දිව මතුරක් සේ දිව ගා ඇල්මෙන් අකුරට දිව යන්නේ

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අකුර&oldid=17247" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි