සිංහල


ක්‍රියා පදය සංස්කරණය

  1. යම්කිසි මිශණයක අමුද්‍රවය වෙන්කිරීම.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පෙරීම&oldid=19112" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි