සිංහල


මල යන්නේ බහු වචන පදය වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මල්&oldid=13300" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි