සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. යම්කිසි තිරස් තලයක 315° වන දිශාව; බස්නාහිර සහ උතුර අතරමැදි දිශාව

නාම පදය

  1. වයඹ දිශාව
  2. වයඹ පළාත

සමාන පද

  • වයඹදිග
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වයඹ&oldid=19078" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි