වික්ෂනරි:කෝපි කඩේ/ලේඛනාගාරය 1

කෝපි කඩේ

Wiktionary:කෝපි කඩේසංස්කරණය

I have created this page for general discussions after w:Wiktionary:කෝපි කඩේ. Please feel free to rename it if you think there is a more suitable name for it. --Piolinfax (Talk) 14:27, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Typing helpසංස්කරණය

I have just started working in MediaWiki:Edittools in order to add extra help when editing. If you edit (සකසන්න) any page now, you will find a row of Sinhala and Latin characters in blue below the edit box (අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ.... and Á á Ć ć É é Í í Ń ń Ó ó Ś...). If one clicks in any of those characters, it will be automatically typed inside the edit box. This is meant to be useful for people who have no direct access to the keyboard outlay or settings that they may need when editing her. The Sinhala charaters I have added so far are the ones I took from මුල් පිටුව but I suspect there are a lot missing. Could somebody kindly complete it so that I can place it in MediaWiki:Edittools? Thanks. --Piolinfax (Talk) 14:27, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ අං අඃ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ 
ඤ ඦ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ
් ා ැ ෑ ි ී ු ූ ෙ ෙ ේ ෛ ො ෝ ෞ ෟ ෲ ෳ ෴
The typing help has now a small area were you can select the script you want to use. --Piolinfax (Talk) 08:03, 31 අගෝස්තු 2008 (UTC)

VolkovBot's bot flagසංස්කරණය

Users can vote about VolkovBot's bot flag in Wiktionary:Bots#User:VolkovBot. Regards. --Piolinfax (Talk) 18:08, 16 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Names of different scripts in Sinhalaසංස්කරණය

How do you say "Latin script" in Sinhala? I need to change I think it could be helpful to add a few more scripts in the typing help. Any suggestions? Devanagari?, Cyrillic?, Greek?, w:en:Arabic alphabetArabic? Could you add the names of the scripts in Sinhala along with your suggestions? Thanks. Regards. --Piolinfax (Talk) 08:03, 31 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I have added Cyrillic, Arabic and Greek to the editing help. What are the names of these scripts in Sinhala? Thanks. --Piolinfax (Talk) 18:08, 16 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)
 • Latin script = ලතින් අකුරු
 • Arabic = අරාබි
 • Greek = ග්‍රීක
--Lee (සාකච්ඡාව) 08:06, 4 දෙසැම්බර් 2013 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්සංස්කරණය

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 05:24, 2 මාර්තු 2017 (යූටීසී)

මෙම ඡන්ද විමසීම නැවත දීර්ග කරන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 10:25, 2 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්සංස්කරණය

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 00:29, 7 මැයි 2018 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්සංස්කරණය

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 07:37, 12 මැයි 2019 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්සංස්කරණය

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 07:04, 6 මැයි 2020 (යූටීසී)

Wiki of functions naming contest - Round 2සංස්කරණය

22:11, 5 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Community Wishlist Survey 2021සංස්කරණය

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlistසංස්කරණය

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thසංස්කරණය

Community Wishlist Survey 2021සංස්කරණය

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Eventසංස්කරණය

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. Thank you!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 15:16, 27 ජනවාරි 2021 (යූටීසී)

Project Grant Open Callසංස්කරණය

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsසැකිල්ල:atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (සාකච්ඡාව) 08:01, 28 ජනවාරි 2021 (යූටීසී)

Wikifunctions logo contestසංස්කරණය

01:52, 2 මාර්තු 2021 (යූටීසී)

Universal Code of Conduct – 2021 consultationsසංස්කරණය

Universal Code of Conduct Phase 2සංස්කරණය

Please help translate to your language

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applicationsසංස්කරණය

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translatorsසංස්කරණය

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 22:26, 5 අප්‍රේල් 2021 (යූටීසී)

Universal Code of Conduct News – Issue 1සංස්කරණය

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (සාකච්ඡාව) 23:06, 11 ජූනි 2021 (යූටීසී)

Server switchසංස්කරණය

SGrabarczuk (WMF) 01:19, 27 ජූනි 2021 (යූටීසී)

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines reviewසංස්කරණය

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned for 17 August 2021 through 17 October 2021.

These guidelines are not final but you can help move the progress forward. The committee will revise the guidelines based upon community input.

Comments can be shared in any language on the draft review talk page and multiple other venues. Community members are encouraged to organize conversations in their communities.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Wikimania 2021 session (recorded 16 August)
Conversation hours - 24 August, 31 August, 7 September @ 03:00 UTC & 14:00 UTC
Roundtable calls - 18 September @ 03:00 UTC & 15:00 UTC

Summaries of discussions will be posted every two weeks here.

Please let me know if you have any questions.

Xeno (WMF) 22:59, 17 අගෝස්තු 2021 (යූටීසී)

Wikimedia Foundation Board of Trustees election has come to an endසංස්කරණය

Thank you for participating in the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election! Voting closed August 31 at 23:59. The official data, including the four most voted candidates, will be announced as soon as the Elections Committee completes their review of the ballots. The official announcement of the new trustees appointed will happen later, once the selected candidates have been confirmed by the Board.

6,946 community members from 216 wiki projects have voted. This makes 10.2% global participation, 1.1% higher than in the last Board elections. In 2017, 5167 people from 202 wiki projects cast their vote. A full analysis is planned to be published in a few days when the confirmed results are announced. In the meantime, you can check the data produced during the election.

Diversity was an important goal with these elections. Messages about the Board election were translated into 61 languages. This outreach worked well. There were 70 communities with eligible voters voting in this election for the first time. With your help, next year’s Board of Trustees election will be even better.

20:58, 1 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in Januaryසංස්කරණය

SGrabarczuk (WMF) (talk) 00:24, 7 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021සංස්කරණය

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030 wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 17:10, 10 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)

Server switchසංස්කරණය

SGrabarczuk (WMF) (කතාබහ) 00:46, 11 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)

Talk to the Community Techසංස්කරණය

 

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (කතාබහ) 03:04, 11 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now openසංස්කරණය

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now open. In total, 70 Wikimedians from around the world are running for 7 seats in these elections.

Voting is open from October 12 to October 24, 2021.

The committee will consist of 15 members in total: The online communities vote for 7 members, 6 members will be selected by the Wikimedia affiliates through a parallel process, and 2 members will be appointed by the Wikimedia Foundation. The plan is to assemble the committee by November 1, 2021.

Learn about each candidate to inform your vote in the language that you prefer: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

Learn about the Drafting Committee: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

We are piloting a voting advice application for this election. Click yourself through the tool and you will see which candidate is closest to you! Check at <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

Read the full announcement: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Go vote at SecurePoll on: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Best,

Movement Strategy & Governance Team, Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 01:53, 15 ඔක්තෝබර් 2021 (යූටීසී)

Meet the new Movement Charter Drafting Committee membersසංස්කරණය

The Movement Charter Drafting Committee election and selection processes are complete.

The committee will convene soon to start its work. The committee can appoint up to three more members to bridge diversity and expertise gaps.

If you are interested in engaging with Movement Charter drafting process, follow the updates on Meta and join the Telegram group.

With thanks from the Movement Strategy and Governance team

15:53, 5 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසී)

Learn how Movement Strategy Implementation Grants can support your Movement Strategy plansසංස්කරණය

Movement Strategy Implementation grants now provide more than $2,000 USD to put Movement Strategy plans into action. Find out more about Movement Strategy Implementation grants, the criteria, and how to apply.

MNadzikiewicz (WMF) (talk) 13:30, 29 October 2021 (UTC)