වික්ෂනරි:නැවත යොමුකිරීම්

(වික්ෂනරි:REDIR වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Application-certificate Gion.svg මෙය වික්ෂනරි ප්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශයන් සහ සාමාන්‍ය භාවිතයේදී යොදා ගන්නා පිටුවල එකතුවකි.. ජන්දයකින් තොරව මෙය වෙන්ස් නොකල යුතුය
ප්‍රතිපත්ති: CFI - පිටු සැකසුම - BLOCK - නැවත යොමු - BOTS - QUOTE - DELETE - NPOV - AXX

Preambleසංස්කරණය

This page reflects the common practices of Wiktionary on the topic of redirections. See Help:Redirect for technical information about them. The rule-of-thumb is that content should never be replaced by a redirect; redirects can be replaced with real entries at any time.

Redirecting different word formsසංස්කරණය

In the main namespace of Wiktionary, that is, in entries, the custom is not to create redirections to other entries, save for settling capitalization issues. This is congruous to Wiktionary's all words in all languages mandate.

In general, this involves that, for example, worked should not redirect to work, but instead contain the relevant information on the verb form, in this case: "Simple past and past participle of to work." The main reason for not simply redirecting to the basic word is that any information about this inflected form, particularly pronunciations, rhymes, homophones, alternative spellings, anagrams and so forth, will get included on this specific page.

Another motivation is that similar words may exist in other languages, but whose absence may not be noticed because the link is "blue", even though it is a mere redirect. For instance, drank is not only the past tense of to drink, but also a Dutch noun.

Redirecting between lowercase and uppercase wordsසංස්කරණය

Wiktionary is, contrary to Wikipedia, case-sensitive regarding the first letter of a page title. This entails a special policy regarding capitalization of entries.

In the above example, Work could redirect to work, although this is unnecessary. If one enters the uppercase word in the search box, the software automatically redirects to the lowercase article (unless the uppercase exists). The many uppercase-to-lowercase redirections one can still find in Wiktionary are relics from the past. The case-sensivity was introduced mid 2005, and a conversion script moved all uppercase pages to lowercase versions, leaving a redirection for external links (such as those from other language Wiktionaries or Wikipedia, or mirror sites.)

Concerning words that always require capitalization (e.g. proper nouns, German nouns, etc), the process of redirecting uppercase to lowercase versions may be inverted. Those articles should always start with a capital letter. It is possible, however, that a word can take both forms. In such instance, a reference on both the lower- and the uppercase page must be made to one another. At a minimum, using {{also}} on the top of the page (or similar forms) should be on both pages, but they can also refer to each other in the body text of the entry as applicable.
See note in discussion about the overlap with Wiktionary:Spelling Variants in Entry Names - Draft Policy

Redirecting between different hyphenation formsසංස්කරණය

Some words exist in the English language with all three forms: as one word, as a hyphenated pair, and as two separate words. Redirects are acceptable, but strongly discouraged, for these combinations if no entry already exists. Note that how the term is used can affect the hyphenation; adjectives generally are hyphenated while nouns are more often two separate words.
See note in discussion about the overlap with Wiktionary:Spelling Variants in Entry Names - Draft Policy

Redirecting between different forms of idiomsසංස්කරණය

Redirects are called for in this instance. For example, burn his fingers or burning one's fingers should redirect to the pronoun-neutral and uninflected form burn one's fingers.

The redirecting between variants of idioms, say a cut above and a notch above is somewhat controversial, as both versions may require their own entry. If neither exist, feel free to enter a redirect. If a redirect exists, feel free to replace it with a full-fledged entry.

See the criteria for inclusion for more information about idiomatic phrases.

Redirecting between different spellings of wordsසංස්කරණය

Redirecting between obsolete spellings or regionally different spellings, not least of all from American to British or the other way round, is strongly discouraged.

Redirects are never used for incorrect spellings, as the person looking up a word would have little or no indication that they spelled it wrong. This must be made clear on a separate page (see accomodate for example).
See note in discussion about the overlap with Wiktionary:Spelling Variants in Entry Names - Draft Policy

Other optionsසංස්කරණය

For languages other than English, especially the more inflected ones, flexibility is retained on this matter, and creating redirects to the basic form of a word is still a better option than keeping a red link. However, they can, and should, expand to real articles in their own right. In any case, a real article must not be replaced with a redirect just because the word is an inflected form of another word.

See alsoසංස්කරණය