වික්ෂනරි:මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්

(වික්ෂනරි:RFD වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

වික්ෂනරි > ඉල්ලීම් > මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්

Wiktionary Request pages (edit) see also: discussions
Requests for cleanup
add new | history | archives

Cleanup requests, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල
නව සිංහල අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | history | archives

Requests for deletion of pages in the main namespace due to policy violations; also for undeletion requests.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/වෙනත්
නව අයිතමයක් එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය

Requests for deletion of pages in other (not the main) namespaces, such as categories, appendices and templates.

Requests for verification/English
add new English request | history | archives

Requests for verification in the form of durably-archived attestations conveying the meaning of the term in question.

Requests for moves, mergers and splits
add new | history | archives

Moves, mergers and splits; requests listings, questions and discussions.

මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම්/සිංහල-නොවන
සිංහල-නොවන අයිතම එකතු කිරීම සඳහා | ඉතිහාසය | archives

Requests for deletion and undeletion of foreign entries.

Requests for verification/Non-English
add new non-English request | history | archives

Requests for verification of foreign entries.

{{rfap}}සැකිල්ල:• {{rfdate}}සැකිල්ල:• {{rfdef}}සැකිල්ල:• {{rfd-redundant}}සැකිල්ල:• {{rfe}}සැකිල්ල:• {{rfex}}සැකිල්ල:• {{rfi}}සැකිල්ල:• {{rfp}}

All Wiktionary: namespace discussions 1 2 3 4 5 - All discussion pages 1 2 3 4 5


සිංහල වචන මකාදැමීම සඳහා: /සිංහල
වෙනත් වචන මකා දැමීම සඳහා: /සිංහල-නොවන
වචන නොවන පිටු මකාදැමීම සඳහා: /වෙනත්


Tagged RFDs
Requests for deletion by language ප්‍රවර්ගය සොයාගත නොහැකි විය