පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

3 ජනවාරි 2017

20 සැප්තැම්බර් 2016

10 සැප්තැම්බර් 2016

5 අගෝස්තු 2016

7 ජූලි 2016

28 ජූනි 2016

22 ජූනි 2016

4 මාර්තු 2016

17 දෙසැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

16 අගෝස්තු 2015

24 ජූනි 2015

12 ජූනි 2015

5 ජූලි 2014

18 ජනවාරි 2014

11 දෙසැම්බර් 2013

24 ජූලි 2012

1 ජූලි 2011

12 ජූනි 2011

27 දෙසැම්බර් 2010

17 දෙසැම්බර් 2010

10 සැප්තැම්බර් 2010

1 අගෝස්තු 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/W" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි