පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

14 නොවැම්බර් 2016

17 මැයි 2016

29 නොවැම්බර් 2015

25 අගෝස්තු 2015

26 ජූලි 2015

21 අප්‍රේල් 2015

22 දෙසැම්බර් 2014

29 දෙසැම්බර් 2013

9 දෙසැම්බර් 2013

22 ජූලි 2013

9 ජූලි 2013

26 පෙබරවාරි 2013

12 පෙබරවාරි 2013

11 සැප්තැම්බර් 2012

2 අගෝස්තු 2012

6 මැයි 2012

9 දෙසැම්බර් 2011

6 දෙසැම්බර් 2010

29 ඔක්තෝබර් 2010

20 සැප්තැම්බර් 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/book" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි