පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

7 අප්‍රේල් 2017

20 සැප්තැම්බර් 2016

6 සැප්තැම්බර් 2016

28 ජූනි 2016

22 ජූනි 2016

17 ඔක්තෝබර් 2015

27 ජූනි 2015

9 ජූනි 2015

29 දෙසැම්බර් 2014

11 දෙසැම්බර් 2013

15 සැප්තැම්බර් 2012

11 සැප්තැම්බර් 2012

15 දෙසැම්බර් 2011

16 මැයි 2011

1 මැයි 2011

30 ජනවාරි 2011

9 දෙසැම්බර් 2010

18 ජූලි 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/g" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි