ජපන්


නාම පදය

  1. තේ

චීන


නාම පදය

  1. තේ

Min-nan (Please translate "Min-nan" here)


නාම පදය


  1. තේ
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=茶&oldid=16863" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි