ඉංග්‍රීසි විකිපොත් අඩවියෙන් මෙහි ගෙන ආ සැකිලි සහ මොඩියුල සඳහා අවශ්‍ය පරිවර්තන සඳහා උපකාරී වීම මෙම මොඩියුලයේ අරමුණයි.

භාවිතය

සංස්කරණය

local m_sinhala = require("Module:sinhala")

si = m_sinhala.sinhala(en)


local p = {} -- p stands for package

local m_strutils = require("Module:string utilities")

local english2sinhala = {}

-- තරමක් දිග යෙදුම්
english2sinhala["an alternative spelling "] = "වෛකල්පික අක්ෂර වින්‍යාසයක් "

-- විශේෂ
english2sinhala["related-to"] = "ආශ්‍රිත"
english2sinhala["name"] = "නාම"
english2sinhala["set"] = "කුලක"
english2sinhala["type"] = "වර්ග"
english2sinhala["grouping"] = "කාණ්ඩ"
-- සැකිලි ප්‍රවර්ග සඳහා අවශ්‍ය දත්ත
english2sinhala["data"] = "දත්ත"
english2sinhala["Data"] = "දත්ත"
english2sinhala["Administration"] = "පරිපාලන"
english2sinhala["Archive"] = "ලේඛනාරක්ෂණ"
english2sinhala["Audio"] = "ශ්‍රව්‍ය සහාය"
--
english2sinhala["data modules"] = "දත්ත මොඩියුල"
--
english2sinhala["Etymology templates"] = "නිරුක්ති සැකිලි"
english2sinhala["Translation templates"] = "පරිවර්තන සැකිලි"
english2sinhala["Appendix templates"] = "උපග්‍රන්ථ සැකිලි"
--
english2sinhala["symbols"] = "සංකේත"
--
english2sinhala["female"] = "කාන්තා"
english2sinhala["male"] = "පිරිමි"
english2sinhala["usage example"] = "භාවිත නිදර්ශනය"
english2sinhala["usage examples"] = "භාවිත නිදර්ශන"
english2sinhala["Wikipedia"] = "විකිපීඩියාව"
english2sinhala["wikipedia"] = "විකිපීඩියාව"
english2sinhala["singular"] = "ඒක වචනය"
english2sinhala["singula"] = "ඒක වචන"
english2sinhala["plural"] = "බහුවචනය"
english2sinhala["plurals"] = "බහුවචන"
english2sinhala["noun"] = "නාම පදය"
english2sinhala["nouns"] = "නාම පද"
english2sinhala["particle"] = "නිපාත පදය"
english2sinhala["particles"] = "නිපාත පද"
english2sinhala["verb"] = "ක්‍රියා පදය"
english2sinhala["verbs"] = "ක්‍රියා පද"
english2sinhala["adjective"] = "නාම විශේෂණ පදය"
english2sinhala["adjectives"] = "නාම විශේෂණ පද"
english2sinhala["adverb"] = "ක්‍රියා විශේෂණ පදය"
english2sinhala["adverbs"] = "ක්‍රියා විශේෂණ පද"
english2sinhala["prefix"] = "උපසර්ගය"
english2sinhala["prefixes"] = "උපසර්ග"
english2sinhala["suffix"] = "ප්‍රත්‍යය"
english2sinhala["suffixes"] = "ප්‍රත්‍ය"
english2sinhala["letter"] = "අකුර"
english2sinhala["letters"] = "අකුරු"
english2sinhala["numeral"] = "සංඛ්‍යාංකය"
english2sinhala["numerals"] = "සංඛ්‍යාංක"
english2sinhala["numbers"] = "සංඛ්‍යාව"
english2sinhala["numbers"] = "සංඛ්‍යා"
english2sinhala["lemma"] = "පාඨය"
english2sinhala["lemmas"] = "පාඨ"
english2sinhala["pronoun"] = "සර්වනාමය"
english2sinhala["pronouns"] = "සර්වනාම"
english2sinhala["phrase"] = "වාක්‍ය ඛණ්ඩය"
english2sinhala["phrases"] = "වාක්‍ය ඛණ්ඩ"
english2sinhala["phrasebook"] = "වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත"
english2sinhala["Geography"] = "භූගෝල විද්‍යාව"
english2sinhala["geography"] = "භූගෝල විද්‍යාව"
english2sinhala["continent"] = "මහාද්වීපය"
english2sinhala["Continent"] = "මහාද්වීපය"
english2sinhala["continents"] = "මහාද්වීප"
english2sinhala["Continents"] = "මහාද්වීප"
english2sinhala["island"] = "දූපත"
english2sinhala["country"] = "රට"
english2sinhala["language"] = "භාෂාව"
english2sinhala["Language"] = "භාෂාව"
english2sinhala["languages"] = "භාෂා"
english2sinhala["Languages"] = "භාෂා"
english2sinhala["surname"] = "පෙළපත් නාමය"
english2sinhala["proper noun"] = "සංඥා නාම පදය"
english2sinhala["proper nouns"] = "සංඥා නාම පද"
english2sinhala["abbreviation"] = "කෙටි යෙදුම"
english2sinhala["abbreviations"] = "කෙටි යෙදුම්"
-- පහත කොටසේ "terms" සඳහා "පද" යනුවෙන් භාවිතය, ගැටළු සහගත බව පෙනෙයි.
-- එය "යෙදුම්" වලට මාරු කොට බලමු.
english2sinhala["term"] = "පදය"
english2sinhala["terms"] = "පද"
--
english2sinhala["colle"] = "පද"
english2sinhala["collective noun"] = "සමූහවාචී නාම පදය"
english2sinhala["collective nouns"] = "සමූහවාචී නාම පද"
english2sinhala["countable noun"] = "ගැණිය හැකි නාම පදය"
english2sinhala["countable nouns"] = "ගැණිය හැකි නාම පද"
english2sinhala["countable proper noun"] = "ගැණිය හැකි සංඥා නාම පදය"
english2sinhala["countable proper nouns"] = "ගැණිය හැකි සංඥා නාම පද"
english2sinhala["inflection"] = "වරනැගීම"
english2sinhala["Inflection"] = "වරනැගීම"
english2sinhala["inflections"] = "වරනැගීම්"
english2sinhala["Inflections"] = "වරනැගීම්"
english2sinhala["transliteration"] = "අක්ෂර පරිවර්තනය"
english2sinhala["Transliteration"] = "අක්ෂර පරිවර්තනය"
english2sinhala["transliterations"] = "අක්ෂර පරිවර්තන"
english2sinhala["Transliterations"] = "අක්ෂර පරිවර්තන"
-- english2sinhala["entry name-generating"] = "ප්‍රවේශ නාම-ජනනය"
-- english2sinhala["Entry name-generating"] = "ප්‍රවේශ නාම-ජනනය"
-- english2sinhala["entry name-generatings"] = "ප්‍රවේශ නාම-ජනක"
-- english2sinhala["Entry name-generatings"] = "ප්‍රවේශ නාම-ජනක"
english2sinhala["Religion"] = "ආගම"
english2sinhala["Buddhism"] = "බුදු දහම"

-- අක්ෂරක්‍රම
english2sinhala["Devanagari"] = "දේවනාගරි"
english2sinhala["Brahmi"] = "බ්‍රාහ්මී"
english2sinhala["Braille"] = "බ්‍රේල්"
english2sinhala["Han"] = "හන්"
english2sinhala["Hiragana"] = "හිරගනා"
english2sinhala["Katakana"] = "කතකනා"

-- භාෂා
english2sinhala["Amharic"] = "ඇම්හාරික්"
english2sinhala["Ancient Greek"] = "පුරාතන ග්‍රීක"
english2sinhala["Arabic"] = "අරාබි"
english2sinhala["Armenian"] = "ආමේනියානු"
english2sinhala["Aymara"] = "අයිමාරා"
english2sinhala["Azerbaijani"] = "අසර්බයිජානි"
english2sinhala["Bengali"] = "බෙංගාලි"
english2sinhala["Bihari"] = "බිහාරී"
english2sinhala["Bulgarian"] = "බල්ගේරියානු"
english2sinhala["Burmese"] = "බුරුම"
english2sinhala["Cantonese"] = "කැන්ටනීස්"
english2sinhala["Chinese"] = "චීන"
english2sinhala["Czech"] = "චෙක්"
english2sinhala["Danish"] = "ඩෙන්මාර්ක"
english2sinhala["Dhivehi"] = "දිවෙහි"
english2sinhala["Dutch"] = "ඕලන්ද"
english2sinhala["Egyptian"] = "ඊජිප්තු"
english2sinhala["English"] = "ඉංග්‍රීසි"
english2sinhala["Esperanto"] = "එස්පෙරාන්තො"
english2sinhala["Estonian"] = "එස්තෝනියානු"
english2sinhala["Finnish"] = "ෆින්ලන්ත"
english2sinhala["French"] = "ප්‍රංශ"
english2sinhala["Georgian"] = "ජෝර්ජියානු"
english2sinhala["German"] = "ජර්මානු"
english2sinhala["Greek"] = "ග්‍රීක"
english2sinhala["Gujarati"] = "ගුජරාටි"
english2sinhala["Hebrew"] = "හීබෲ"
english2sinhala["Hindi"] = "හින්දි"
english2sinhala["Hungarian"] = "හංගේරියානු"
english2sinhala["Icelandic"] = "අයිස්ලන්ත"
english2sinhala["Indonesian"] = "ඉන්දුනීසියානු"
english2sinhala["Irish"] = "අයිරිෂ්"
english2sinhala["Italian"] = "ඉතාලි"
english2sinhala["Japanese"] = "ජපන්"
english2sinhala["Javanese"] = "ජාවා"
english2sinhala["Kannada"] = "කන්නඩ"
english2sinhala["Kashmiri"] = "කාෂ්මීරි"
english2sinhala["Kongo"] = "කොංගෝ"
english2sinhala["Korean"] = "කොරියානු"
english2sinhala["Lao"] = "ලාඕ"
english2sinhala["Latin"] = "ලතින්"
english2sinhala["Malay"] = "මැලේ"
english2sinhala["Malayalam"] = "මලයාලම්"
english2sinhala["Mandarin"] = "මැන්ඩරීන්"
english2sinhala["Marathi"] = "මරාථි"
english2sinhala["Mongolian"] = "මොංගෝලියානු"
english2sinhala["Norwegian"] = "නෝර්වීජියානු"
english2sinhala["Pali"] = "පාලි"
english2sinhala["Persian"] = "පර්සියානු"
english2sinhala["Polish"] = "පෝලන්ත"
english2sinhala["Portuguese"] = "පෘතුගීසි"
english2sinhala["Prakrit"] = "ප්‍රාකෘත"
english2sinhala["Quechua"] = "ක්වෙච්වා"
english2sinhala["Romanian"] = "රුමේනියානු"
english2sinhala["Russian"] = "රුසියානු"
english2sinhala["Sanskrit"] = "සංස්කෘත"
english2sinhala["Sindhi"] = "සින්ධි"
english2sinhala["Sinhalese"] = "සිංහල"
english2sinhala["Somali"] = "සෝමාලි"
english2sinhala["Spanish"] = "ස්පාඤ්ඤ"
english2sinhala["Sundanese"] = "සුන්ඩා"
english2sinhala["Swedish"] = "ස්වීඩන්"
english2sinhala["Tamil"] = "දෙමළ"
english2sinhala["Telugu"] = "තෙලිඟු"
english2sinhala["Thai"] = "තායි"
english2sinhala["Tibetan"] = "ටිබෙට්"
english2sinhala["Turkish"] = "තුර්කි"
english2sinhala["Ukrainian"] = "යුක්‍රේනියානු"
english2sinhala["Urdu"] = "උර්දු"
english2sinhala["Uzbek"] = "උස්බෙක්"
english2sinhala["Vietnamese"] = "වියට්නාම"
english2sinhala["Welsh"] = "වේල්ස"
english2sinhala["Yiddish"] = "යිඩිශ්"

-- රටවල්
english2sinhala["Croatia"] = "ක්‍රොඒෂියාව"
english2sinhala["the United States"] = "යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්"
english2sinhala["Romania"] = "රුමේනියාව"
english2sinhala["Afghanistan"] = "ඇෆ්ගනිස්ථානය"
english2sinhala["Africa"] = "අප්‍රිකාව"
english2sinhala["America"] = "ඇමෙරිකාව"
english2sinhala["Armenia"] = "ආමේනියාව"
english2sinhala["Asia"] = "ආසියාව"
english2sinhala["Australia"] = "ඕස්ට්‍රේලියාව"
english2sinhala["Azerbaijan"] = "අසර්බයිජානය"
english2sinhala["Bahrain"] = "බහරේනය"
english2sinhala["Bangladesh"] = "බංග්ලාදේශය"
english2sinhala["Belgium"] = "බෙල්ජියම"
english2sinhala["Bhutan"] = "භූතානය"
english2sinhala["Brazil"] = "බ්‍රසීලය"
english2sinhala["Brunei"] = "බෲනායි"
english2sinhala["Bulgaria"] = "බල්ගේරියාව"
english2sinhala["Cambodia"] = "කාම්බෝජය"
english2sinhala["Canada"] = "කැනඩාව"
english2sinhala["Central America"] = "මධ්‍යම ඇමෙරිකාව"
english2sinhala["Chile"] = "චිලී"
english2sinhala["China"] = "චීනය"
english2sinhala["Cyprus"] = "සයිප්‍රසය"
english2sinhala["Denmark"] = "ඩෙන්මාර්කය"
english2sinhala["East Timor (Timor-Leste)"] = "නැගෙනහිර ටිමෝරය"
english2sinhala["Egypt"] = "ඊජිප්තුව"
english2sinhala["Europe"] = "යුරෝපය"
english2sinhala["Georgia"] = "ජෝජියාව"
english2sinhala["Germany"] = "ජර්මනිය"
english2sinhala["Iceland"] = "අයිස්ලන්තය"
english2sinhala["India"] = "ඉන්දියාව"
english2sinhala["Indonesia"] = "ඉන්දුනීසියාව"
english2sinhala["Iran"] = "ඉරානය"
english2sinhala["Iraq"] = "ඉරාකය"
english2sinhala["Israel"] = "ඊශ්‍රායලය"
english2sinhala["Japan"] = "ජපානය"
english2sinhala["Jordan"] = "ජෝදානය"
english2sinhala["Kazakhstan"] = "කසක්ස්තානය"
english2sinhala["Kuwait"] = "කුවේටය"
english2sinhala["Kyrgyzstan"] = "කිර්ගිස්තානය"
english2sinhala["Laos"] = "ලාඕසය"
english2sinhala["Lebanon"] = "ලෙබනනය"
english2sinhala["Malaysia"] = "මලයාසියාව"
english2sinhala["Maldives"] = "මාලදිවයින"
english2sinhala["Mongolia"] = "මොන්ගෝලියාව"
english2sinhala["Myanmar"] = "මියන්මාරය"
english2sinhala["Nepal"] = "නේපාලය"
english2sinhala["North America"] = "උතුරු ඇමෙරිකාව"
english2sinhala["North Korea"] = "උතුරු කොරියාව"
english2sinhala["Oceania"] = "ඕෂනියාව"
english2sinhala["Oman"] = "ඕමානය"
english2sinhala["Pakistan"] = "පාකිස්ථානය"
english2sinhala["Philippines"] = "පිලිපීනය"
english2sinhala["Poland"] = "පෝලන්තය"
english2sinhala["Portugal"] = "පෘතුගාලය"
english2sinhala["Qatar"] = "කටාරය"
english2sinhala["Russia"] = "රුසියාව"
english2sinhala["Saudi Arabia"] = "සෞදි අරාබිය"
english2sinhala["Singapore"] = "සිංගප්පූරුව"
english2sinhala["South America"] = "දකුණු ඇමෙරිකාව"
english2sinhala["South Korea"] = "දකුණු කොරියාව"
english2sinhala["Sri Lanka"] = "ශ්‍රී ලංකාව"
english2sinhala["Sweden"] = "ස්වීඩනය"
english2sinhala["Syria"] = "සිරියාව"
english2sinhala["Tajikistan"] = "ටජිකිස්ථානය"
english2sinhala["Thailand"] = "තායිලන්තය"
english2sinhala["Turkey"] = "තුර්කිය"
english2sinhala["Turkmenistan"] = "තුර්ක්මෙනිස්තානය"
english2sinhala["Ukraine"] = "යුක්‍රේනය"
english2sinhala["United Arab Emirates"] = "එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය"
english2sinhala["Uzbekistan"] = "උස්බෙකිස්තානය"
english2sinhala["Vietnam"] = "වියට්නාමය"
english2sinhala["Yemen"] = "යේමනය"

local singular2plural = {}

-- විශේෂ
singular2plural["දත්ත"] = "දත්ත"
--
singular2plural["මූලය"] = "මූල"
--
singular2plural["භාවිත නිදර්ශනය"] = "භාවිත නිදර්ශන"
singular2plural["අබුගිඩා"] = "අබුගිඩා"
singular2plural["ජර්මානු පුරුෂ ලිංග, නාම පදය"] = "ජර්මානු පුරුෂ ලිංග, නාම පද"
singular2plural["ස්පාඤ්ඤ පුරුෂ ලිංග, නාම පදය"] = "ස්පාඤ්ඤ පුරුෂ ලිංග, නාම පද"
singular2plural["පුරුෂ ලිංග, නාම පදය"] = "පුරුෂ ලිංග, නාම පද"
singular2plural["ස්ත්‍රී ලිංග, නාම පදය"] = "ස්ත්‍රී ලිංග, නාම පද"
singular2plural["බහුවචනය"] = "බහුවචන"
singular2plural["නාම පදය"] = "නාම පද"
singular2plural["නිපාත පදය"] = "නිපාත පද"
singular2plural["ක්‍රියා පදය"] = "ක්‍රියා පද"
singular2plural["නාම විශේෂණ පදය"] = "නාම විශේෂණ පද"
singular2plural["ක්‍රියා විශේෂණ පදය"] = "ක්‍රියා විශේෂණ පද"
singular2plural["අකුර"] = "අකුරු"
singular2plural["පාඨය"] = "පාඨ"
singular2plural["සර්වනාමය"] = "සර්වනාම"
singular2plural["මහාද්වීපය"] = "මහාද්වීප"
singular2plural["දූපත"] = "දූපත්"
singular2plural["රට"] = "රටවල්"
singular2plural["භාෂාව"] = "භාෂා"
singular2plural["පෙළපත් නාමය"] = "පෙළපත් නාම"
singular2plural["සංඥා නාම පදය"] = "සංඥා නාම පද"
singular2plural["කෙටි යෙදුම"] = "කෙටි යෙදුම්"
singular2plural["පදය"] = "පද"
singular2plural["සමූහවාචී නාම පදය"] = "සමූහවාචී නාම පද"
singular2plural["ගැණිය හැකි නාම පදය"] = "ගැණිය හැකි නාම පද"
singular2plural["ගැණිය හැකි සංඥා නාම පදය"] = "ගැණිය හැකි සංඥා නාම පද"
singular2plural["වරනැගීම"] = "වරනැගීම්"
singular2plural["අක්ෂර පරිවර්තනය"] = "අක්ෂර පරිවර්තන"
-- singular2plural["ප්‍රවේශ නාම-ජනනය"] = "ප්‍රවේශ නාම-ජනක"

function p.hello( frame )
  return "Hello, world!"
end

function p.sinhala_plural( word )
	local sinhala_word = p.sinhala( word )
	return p.plural( sinhala_word )
end

function p.sinhala( word )
  local trans = english2sinhala[word]
  -- දත්ත ලැයිස්තුව මුලින්ම පරික්ෂාකර බලන්න
  if trans ~= nil then
  	return trans
  end
  -- නොදන්නා වචන සඳහා ඉංග්‍රීසි වචනයම ලබා දෙන්න
	return word
end

function p.plural( word )
  if word ~= nil then
		local plural_word = singular2plural[word]
		-- දත්ත ලැයිස්තුව මුලින්ම පරික්ෂාකර බලන්න
		if plural_word ~= nil then
			return plural_word
		end
		-- නොදන්නා වචන සඳහා ඉංග්‍රීසි ආකාරයේ වචනයම ලබා දෙන්න
		return m_strutils.pluralize(word)
		-- if word:find("x$") then
		-- 	return word .. "es"
		-- else
		-- 	return word .. "s"
		-- end
	end
	return word
end

return p
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=Module:sinhala&oldid=170171" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි