මම​

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=mi&oldid=15550" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි