සිංහල


නාම පදය

මෙය විනාඩියට පවසන ඉංග්‍රීසි වචනය වන minute සිංහලෙන් පවසන ආකාරයයි.

  1. විනාඩිය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මිනිත්තුව&oldid=19004" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි