පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


Lee සංස්කරණය

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held a temporary sysop flag on this site for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 15:08, 29 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

  • Vote starts: 15:08, 29 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)
  • Vote ends: 23:59, 13 October 2017 (UTC)

Support සංස්කරණය

Oppose සංස්කරණය

Abstain සංස්කරණය

Decision සංස්කරණය

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.