පරිපාලක තනතුර සඳහා කෙරෙන ඉල්ලීම් පිළිබඳ විවාද:

පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


බිඟුවා

සංස්කරණය

Hi, I’m බිඟුවා(Binguwa) & I have been in Sinhala Wiktionary from 11 Jan 2010. Currently we are having more than 2,755 articles & it is increasing. It seems SInhala Wiktionay has started the journey. But we don't have an administrator. If something has gone wrong no one has to fix that. Also there is no one to welcome new users, to get a help... So I would like to make a request on adminship(sysop) of here to serve Sinhala Wiktionary much better. Some of the works I have done for Sinhala Wiktionary:

 • Created a localized logo
 • Make a bug & applied that logo to Sinhala wiktionary
 • Contributed to Word of the day
 • Creating Templates for other languages
 • Modified Main page to get a STD look & feel
 • Contribute more than 600 edits

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Done. User is an admin. --Mav 20:45, 11 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]
 1. Support Lahirulk 04:34, 5 ජූලි 2010 (යූටීසී) It seems that you are the most active user in this and i am sure that you will do a very good.[reply]
 1. Support Lee 10:48, 6 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]
 1. Support - All the best ! You are the best to be admin here. Singhalawap 19:02, 8 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]
 1. Support සෝරෝ 05:46, 10 ජූලි 2010 (යූටීසී) - Seems you are the most active here, I'm support to you.[reply]


ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. --Lee (සාකච්ඡාව) 03:59, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)[reply]

 1. Support Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව) 15:36, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)[reply]
 • Not enough votes to come to a conclusion.
ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held a temporary sysop flag on this site for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 15:08, 29 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)[reply]

 • Vote starts: 15:08, 29 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)
 • Vote ends: 23:59, 13 October 2017 (UTC)
ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 00:23, 7 මැයි 2018 (යූටීසී)[reply]

 • Vote starts: 00:23, 7 මැයි 2018 (UTC)
 • Vote ends: 23:59, 14 මැයි 2018 (UTC)
 • ඡන්ද නොමැති නිසා මස හයක් (6) සඳහා තාවකාලික ලෙස පරිපාලක තනතුරට පත් කරන ලදී.

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 07:35, 12 මැයි 2019 (යූටීසී)[reply]

 • Vote starts: 07:35, 12 මැයි 2019 (යූටීසී)
 • Vote ends: 23:59, 19 මැයි 2019 (යූටීසී)

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 06:57, 6 මැයි 2020 (යූටීසී)[reply]

 • Vote starts: 2020-05-06 06:58 UTC
 • Vote ends: 2020-05-20 23:59 UTC

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 08:20, 17 ජූලි 2022 (යූටීසී)[reply]

 • Vote starts: 2022-07-17 08:20 UTC
 • Vote ends: 2022-07-31 23:59 UTC

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.