අපි නොදන්න චෙස්

ආයුබෝවන්

සංස්කරණය

ආයුබෝවන්....!

ඔබටත් ආයුබෝවන්...!

Admin status

සංස්කරණය

Granted per community vote. Good luck! --Mav 20:44, 11 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

Thank you! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 00:37, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply
සංස්කරණය

Dear Bingu,
I suggest you to alter the localize logo, relapsing word වික්ෂනරිය with word වික්‍ෂනරි. Singhalawap 20:11, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

OK. we'll try. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:08, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

ප්‍රාදේශීය ලෝගෝව ශුඬ සිංහල බසට

සංස්කරණය

පවතින ලෝගෝවේ පවතින්නා වූ "වික්ෂනරිය" යන වදන් පෙළ ද මෙම අඩවි නාමයට අනුකූල වන පරිදි ම "වික්‍ෂනරිය" ලෙස සංස්කරණය කිරීම වඩාත් උචිත ය. --තඹරු විජේසේකර 00:29, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

OK. We'll try. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:40, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

ක්‍රියාකාරීත්‍වය වෙනුවෙන් පිදෙනා රන් තරුව

සංස්කරණය
  The Working Man's Barnstar
මෙම පරිශීලකයාගේ ක්‍රියාශීලීත්‍වය හා ක්‍රියාශූර භාවය සඳහා පරිත්‍යාග කරන ලදී. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 10:02, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

{{-xx-}} versus {{xx}}

සංස්කරණය

Hi, බිඟුවා. Before you did changes like this, the existing language templates followed the pattern {{-xx-}} for language headings and {{xx}} just for the name of the language (were xx stands for the code of a given language). With the new system, pages like this now show weird and, more importantly, they create wrong and mixed categorizations. This only can be fixed either by reverting those templates back to the original system or by manually changing every {{xx}} included in the පරිවර්තන sections of those pages affected into the plain name of the specific language. Regards. --Ἡ περιστερά 23:02, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

Here you can see that {{-si-}} (which existed before the new system without hyphens for language headings was created) performed exactly the same function (display and categorization) as {{si}} does right now. --Ἡ περιστερά 23:13, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply
OK. I'll fix this Issue by reverting the process. Thank you for the information.
Yes, I think that is the better option too. I'll try and give you a hand righ now. Regards. --Ἡ περιστερά 18:39, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply
Thank you very much. I appreciate that. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 20:29, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

Thanks

සංස්කරණය

Thanks for the welcome, බිඟුවා. --Ἡ περιστερά 12:20, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply