සිංහල වික්ෂනරිය සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:14, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)

භාෂාවේ සැකිල්ලසංස්කරණය

නව වචනයක් එක් කීරීමේදී අදාල භාෂාවේ සැකිල්ල එක් කරන්න. උදාහරණ ලෙස සිංහල භාෂාවේ වචනයක් නම් {{si}} එක් කරන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 15:15, 15 ජූලි 2010 (යූටීසී) අදාල සැකිල්ල මැනැවින් උගතිමි.--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 14:31, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)