වික්ෂනරි:පරිපාලකවරු/විවාද/Lee 5

පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Leeසංස්කරණය

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 06:57, 6 මැයි 2020 (යූටීසී)

  • Vote starts: 2020-05-06 06:58 UTC
  • Vote ends: 2020-05-20 23:59 UTC

Supportසංස්කරණය

Opposeසංස්කරණය

Abstainසංස්කරණය

Decisionසංස්කරණය

  • කිසිම චන්දයක් ප්‍රකාශයට පත් නොවී චන්දය අවසන් විය. --Lee (සාකච්ඡාව) 09:19, 21 මැයි 2020 (යූටීසී)

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.