සැකිල්ල:ඉංග්‍රීසි පදය සිංහල බහු වචනයට

s


භාවිතය

සංස්කරණය

{{ඉංග්‍රීසි පදය සිංහල බහු වචනයට|අදාළ-ඉංග්‍රීසි-වචනය}}


උදාහරණ
භාවිතය ප්‍රතිඵලය
{{ඉංග්‍රීසි පදය සිංහල බහු වචනයට|Religion}} ආගමs
{{ඉංග්‍රීසි පදය සිංහල බහු වචනයට|English}} ඉංග්‍රීසිs