ඉංග්‍රීසි


නාම පදය

English

  1. ඉංග්‍රීසි

a. ආංගලීය a. ඉංග්‍රිසි n. ඉංග්‍රීසි n. ඉංගිරිසි a. එංගලන්තයට අයත්

නාම විශේෂණය

  1. ...
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=English&oldid=16306" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි