ඉංග්‍රීසි

නාමපදය

English (countable and uncountable, බහුවචනය English or Englishes)


ඉංග්‍රීසි


නාම පදය

English

  1. ඉංග්‍රීසි

a. ආංගලීය a. ඉංග්‍රිසි n. ඉංග්‍රීසි n. ඉංගිරිසි a. එංගලන්තයට අයත්

නාම විශේෂණය

  1. ...
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=English&oldid=33710" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි