සිංහල


නාම පදය සංස්කරණය

  1. ගස්, වැල්, පදුරු වැනි කිසියම් ශාකයකින් ලබාගන්නා කොල, මුල්, කඳ, පොතු, අල වැනි ඕනෑම පලතුරු නොවන දේවල් වේ.

විරුද්ධ පදය සංස්කරණය

පරිවර්ථන සංස්කරණය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=එළවළු&oldid=163581" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි