සිංහල


නාම පදය

ගස්, වැල්, පදුරු වනි කිසියම් ශාකයකින් ලබාගන්නා කොල, මුල්, කඳ, පොතු, අල, වනි ඕනෑම පලතුරු නොවන දේවල් වේ.

විරුද්ධ පදය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=එළවළු&oldid=19106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි