සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. යම්කිසි තිරස් තලයක 90° වන දිශාව; හිරු පායන දිශාව

නාම පදය

  1. නැගෙනහිර දිශාව
  2. නැගෙනහිර පළාත
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නැගෙනහිර&oldid=19074" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි