සිංහල


නාම පදය

ජපන්

  1. ජපන් භාෂාව

නාම විශේෂණ

ජපන්

  1. ජපානයේ නිෂ්පාදිත කර ඇති බව.
  2. ජපානයයේ පුද්ගලකු හැදින්වීම.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ජපන්&oldid=18858" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි