සිංහලනාම විශේෂණය සංස්කරණය

අයිස්ලන්ත

  1. අයිස්ලන්තයට අයත්/සම්බන්ධ
  2. අයිස්ලන්ත බසට සම්බන්ධ


නාම පදය සංස්කරණය

අයිස්ලන්ත

  1. අයිස්ලන්ත භාෂාව
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=අයිස්ලන්ත&oldid=18834" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි