සිංහල


වචන එකතුවෙන් අදහස් හුවමාරු කිරීම සඳහා සැදුනු සැකිල්ලක්

උදා:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=භෂාව&oldid=13270" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි