මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdown

 • සාමාන්‍ය මකාදැමීම් හේතූන්
  • කතෘගේ ඉල්ලීම
  • හිමිකම් උල්ලංඝනය
  • වන්ධල්‍යය
  • පැහැදිලි විකාරය, අර්ථශුන්‍ය, හෝ අනවබෝධ අන්තර්ගතය
  • අත්හදා බැලීම් පිටුව
  • එදිනෙදා දිනචරියාවට අනුව කෙරෙන ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම
  • Attack page or other personally identifiable info
  • Bad entry title
  • Copyright violation
  • Created in error
  • Creative invention or protologism: please see WT:CFI; use WT:LOP
  • Incomprehensible, meaningless or empty: please use the Sandbox
  • Misspelling of
  • No usable content given (please see WT:CFI, WT:EL)
  • Non-idiomatic sum-of-parts term: please see WT:SOP
  • Not dictionary material: please see WT:CFI
  • Promotional material
  • Technical deletion and/or vacating for move/merge
  • Unwanted redirect or transwiki
  • Vandalism
 • RFD/RFV/RFM
  • Deleted per RFD, RFDO; do not re-enter
  • Deleted per RFV; do not re-enter without valid citations
  • Inflection or subpage of deleted entry
  • Previously deleted/failed RFD or RFV
 • Other namespaces
  • Improper use of talk or citations page; compare Citations:hydrogen
  • Obsolete and orphaned template, documentation or subpage
  • Inappropriate user page; please see WT:USER
  • Permanently blocked user's page
  • Userspace page deleted on owner's request
  • Empty category
  • Citations moved to entry
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdown&oldid=16872" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි