පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.

Leeසංස්කරණය

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. --Lee (සාකච්ඡාව) 03:59, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)

  • Vote starts: 03:59, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)
  • Vote ends: 23:59, 21 November 2015 (UTC) (Extended to: 23:59, 16 September 2017 (UTC))

Supportසංස්කරණය

  1. Symbol support vote.svg Support Randeerjayasekara (සාකච්ඡාව) 15:36, 6 නොවැම්බර් 2015 (යූටීසී)

Opposeසංස්කරණය

Abstainසංස්කරණය

Decisionසංස්කරණය

  • Not enough votes to come to a conclusion.
ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.