සිංහල


නාම පදය

  1. කාලය මැනීමේ සම්මත SI ඒකකය; විනාඩියකින් 60න් 1කි.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=තත්පරය&oldid=19055" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි