පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

16 ජනවාරි 2017

20 සැප්තැම්බර් 2016

6 සැප්තැම්බර් 2016

5 අගෝස්තු 2016

28 ජූනි 2016

22 ජූනි 2016

10 ඔක්තෝබර් 2015

2 ජූනි 2015

23 දෙසැම්බර් 2014

11 දෙසැම්බර් 2013

12 පෙබරවාරි 2013

21 සැප්තැම්බර් 2012

13 සැප්තැම්බර් 2012

31 ජනවාරි 2011

10 දෙසැම්බර් 2010

24 ඔක්තෝබර් 2010

29 ජූලි 2010

18 ජූලි 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/c" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි